vizsgafelkészitő partnerintézmény

oxford idegennyelvi könyvesbolt

miert tanuljunk nyelveket

gyori-nap

revita

EYCI

hogastjob.com

Erzsébet Utalvány

Címlap ÖSD Nyelvvizsga
ÖSD Nyelvvizsga PDF Nyomtatás E-mail

Általános információk az ÖSD nyelvvizsgáról

Akkreditált vizsganyelvek: német (B1,B2,C1 szint/ C)

Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte, egy államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak és a német mint idegennyelv mérését szolgálja és nemzetközi jelentőséggel bír.

Az Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) többszintű, (alap, közép, felső, gazdasági német) szigorú minőségi követelményeket követő vizsgarendszer a német, mint idegen nyelv ismeretének mérésére, továbbá igazodik a nemzetközi előírásokhoz, illetve vizsgaszintekhez (Európa Tanács, ALTE, ICC). Az ÖSD-vizsga több központú, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. Az Osztrák Intézet Budapest a bécsi ÖSD vizsgaközpont magyarországi képviseleteként, akkreditált vizsgaközpontként működik. A nemzetközi elismertségen túl fontos szempont, hogy az ÖSD Magyarországon akkreditált vizsgarendszer. A megfelelő eredmény elérése esetén a vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítvány mellé megkapják az államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is.

ÖSD vizsga felépítése és információk:

Az Osztrák Intézet Budapest a Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az ÖSD vizsga akkreditált. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Akkreditált vizsgák:

Zertifikat B1: http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=351 

Mittelstufe B2:  http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=107

(az írásbeli vizsga minden feladatánál és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt egynyelvű és/vagy kétnyelvűszótár használata megengedett.)

Oberstufe C1: http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=108

(az írásbeli vizsga minden feladatánál és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt egynyelvű szótár használata megengedett.)Nem akkreditált vizsgák:

A1 Kompetenz in Deutsch 1 (Kid 1)

A1 Grundstufe Deutsch (A1GD1)

A2 Kompetenz in Deutsch 2 (Kid 2)

A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2GD2)

C2 Wirtschaftssprache Deutsch

http://www.osd.at/

ÖSD vizsgaszabályzat:

http://www.oesterreichinstitut.hu/nmetnyelvvizsga4.html

ÖSD vizsgára jelentkezés (személyesen, Győr Szent István u. 7)
 
A vizsgadolgozat megtekintése:

A vizsgázó, valamint a vizsgázó törvényes képviselője a vizsgázó minden nyelvvizsga-feladatát a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval együtt, továbbá szóbeli teljesítményének értékelését a vizsga eredményéről szóló döntés közlésétől számított tizenöt napig megtekintheti, és a vizsgázó megoldásairól kézzel írott másolatot készíthet.

Fellebbezés

A vizsga eredményéről szóló döntés közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésével kapcsolatban, továbbá jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg a részletes szakmai indoklást tartalmazó döntését és erről a vizsgázót értesíti.

(3a) A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen a Hivatlhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtott panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára  történő hivatkozással. A panaszt a Hivatal bírálja el. (3b) A (3) és (3a) bekezdésben szabályozott jogorvoslati eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a fellebbezésen a panaszt kell érteni. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetén a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt köteles a döntés jogerőre elmelkedésétől számított tizenöt napon belül a vizsgázó rendelkezésésre bocsátani.

ÖSD eredmények ( vizsgát követő 15 napon belül):

http://www.oesterreichinstitut.hu/5738.html

ÖSD esélyegyenlőség:

AZ ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de esetükben lehetőség nyílik a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Jelentkezéskor a jelentkezéssel egyidőben közölni kell, ha a vizsgázó valamilyen fogyatékkal él, és a fogyatékot igazoló egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni. (Súlyos testi fogyatékkal élők esetében nem szükséges orvosi igazolást benyújtani.)

Az Osztrák Intézet az alábbi segítséget tudja garantálni:

Hallássérült vizsgázók esetén: a hallás utáni szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák
Dyslexiás vizsgázók esetén: a helyesírási hibákat nem értékeljük, amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.
Mozgássérült vizsgázók esetében: az Osztrák Intézet – korlátozott számban - számítógépet tud biztosítani.
Egyéb fogyatékkal élő vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről.

Vizsgaközpont
Osztrák Intézet Budapest
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 31

Vizsgahely:

A győri Hatos és Társa Nyelviskola Kft.

Az iskolában letehető nyelvvizsgára a Hatos és Társa Nyelviskola tanárai egyéni és csoportos foglalkozások keretében is vállalnak felkészítést.

Vizsgadíjak

Külső vizsgázók esetében

A vizsga típusa Középfok/
Mittelstufe Deutsch
Felsőfok/
Oberstufe Deutsch
Komplex vizsga 108 117
Komplex vizsga ismétlés 108 117
Rész vizsga ismétlés* 70 75

Belső vizsgázók esetében (60 órás ÖSD tanfolyamon részt vett nyelviskolánkban, egy éven belül!)

A vizsga típusa Középfok/
Mittelstufe Deutsch
Felsőfok/
Oberstufe Deutsch
Komplex vizsga 98 107
Komplex vizsga ismétlés 98 107
Rész vizsga ismétlés* 65 70

*Amennyiben Ön a Hatos és Társa Nyelviskolában ÖSD nyelvvizsgát tett és az írásbeli vagy a szóbeli vizsgarészt 60% vagy afölött teljesítette, ismételt vizsga esetén (1 éven belül) csak a vizsgadíj megadott részét kell befizetnie, de a komplex vizsgát kell tennie.

A Zertifikat Deutsch (alapfok) vizsga szervezése folyamatban van, információ a későbbiekben várható.

Az EURO-ban megadott nyelvvizsga-díjakat a pénztárunkaz MNB által közzétett napi árfolyamon számolja el.


A nyelvvizsgával kapcsolatban további tájékoztatás a következő linken kaphat: http://www.oesterreichinstitut.hu/

 

 

Kirendeltségek

Nyelvtanfolyam Mosonmagyaróvár

Nyelvtanfolyam Csorna

 

Információk
Hatos és Társa Nyelviskola - Győr; 9021 Győr, Szent István u. 7.; Telefon/Fax: 96 / 529-483; Német: 30 / 986-2800; Angol: 30 / 254-8521